Close

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Oferta prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

2. Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.