Close

Księgi handlowe


Oferta naszego Biura Rachunkowego w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.


Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są m.in. następujące podmioty:

 • spółki osobowe prawa handlowego tj.: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, 
 • spółki kapitałowe tj.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • inne osoby prawne m.in.: fundacje, stowarzyszenia,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy współpracy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych,
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych.